Tin mới

Thực hiện CV 562/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

14/07/2016

Kính gửi:  Các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ  đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, sau đây gọi là Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức 02 Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN tại Đà Lạt và Bảo Lộc, với sự tham gia của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 06/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 562/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu tiếp tục triển khai và thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN và công văn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo bản phô tô đính kèm.

Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, kết quả hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN tại các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu trong toàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề thắc mắc về tiêu chuẩn chất lượng đề nghị liên hệ số điện thoại: (063) 3532247, về đo lường liên hệ số điện thoại: (063) 3837074, fax: (063) 3827508 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng ./.

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký) 

Nguyễn Văn Lâm