Tin mới

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

04/08/2018

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương, năm 2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Chi cục TĐC Lâm Đồng) đã thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng trang bị các loại chuẩn, các trang thiết bị, cơ sở vật chất và đào tạo nguồn lực về con người để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động đo lường pháp quyền đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định/ hiệu chuẩn theo kế hoạch, Chi cục TĐC Lâm Đồng đã chủ động và tích cực phối hợp với các ngành chủ quản, đơn vị có sử dụng phương tiện đo, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện quản lý, kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 ban hành theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong năm 2016, đã tham mưu cho lãnh đạo Chi cục triển khai và thực hiện các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đã tổ chức 03 hội nghị phổ biến Luật Đo lường và các văn bản pháp quy có liên quan và thực hiện 21 bài thông tin, bản tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm 2016, Chi cục TĐC Lâm Đồng đã phối hợp và tham gia với các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra trên 261 đơn vị kinh doanh taximet, xăng dầu, LPG, HĐGS, PTĐ, thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em trên toàn tỉnh. Các trường hợp vi phạm đã được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo các quy định của pháp luật.

Hoạt động phối hợp đo lường cấp huyện cũng đã được duy trì và củng cố, ngày càng phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý tại các địa bàn trong tỉnh. Đến nay hầu hết các lĩnh vực đo phải kiểm định trên địa bàn toàn tỉnh đã được tổ chức và triển khai thực hiện có kết quả, giải quyết kịp thời nhu cầu kiểm định của các tổ chức và cá nhân tại địa phương.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tự nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng, phương tiện đo phải kiểm định, bảo đảm tính chính xác trong sản xuất, kinh doanh, thương mại bán lẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, trong năm 2017, Chi cục TĐC Lâm Đồng sẽ tập trung tuyên truyền về Luật Đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo lường.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, các loại phương tiện đo nhóm 2 trong danh mục hiện có tại địa phương được quản lý và thực hiện kiểm định/ hiệu chuẩn có hiệu quả. Bên canh đó Chi cục TĐC Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng phương tiện đo chấp hành và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước có liên quan nhằm đảm bảo chính xác trong sản xuất, kinh doanh, thương mại bán lẻ, chuẩn đoán, khám chữa bệnh trong đó chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa trong toàn tỉnh. 

Nguyễn Đức Quang

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng