Tin mới

Thông tin về dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng năm 2017

17/02/2017

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020” (gọi tắt là dự án Năng suất Chất lượng) để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh thông qua áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến và các biện pháp quản lý hiệu quả, công cụ cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy...

Trong năm 2016 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; cấp kinh phí hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp với 05 dự án áp dụng các hệ thống quản lý vào quá trình sản xuất, kinh doanh; 01 doanh nghiệp chứng nhận hợp quy cho 01 sản phẩm và 02 doanh nghiệp xây dựng 18 tiêu chuẩn cơ sở với tổng số tiền là 338.000.000 đồng.

Tiếp tục triển khai dự án Năng suất chất lượng, trong năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm về cải tiến nâng cao năng suất chất lượng. Doanh nghiệp khi tham gia vào dự án sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, tham gia giải thưởng chất lượng. Các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

* Về đào tạo:

 • Đào tạo về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001...).
 •   Đào tạo về công cụ cải tiến (5S, Kaizen, nhận dạng và loại bỏ lãng phí tại doanh nghiệp, kỹ thuật thống kê dùng cải tiến/ kiểm soát chất lượng, 7 công cụ kiểm soát chất lượng mới…).

  * Về kinh phí:

  - Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, như sau:

  + 1.000.000 đồng/sản phẩm thử nghiệm mẫu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

  + 40.000.000 đồng: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, sản xuất tinh gọn, 7 công cụ và tương đương.

  + 60.000.000 đồng: Áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, ISO 50001 và tương đương.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế (01 lần đạt giải), như sau:

   + Giải thưởng Chất lượng khu vực và quốc tế: 30.000.000 đồng.

         + Giải vàng Chất lượng quốc gia: 25.000.000 đồng.

         + Giải bạc Chất lượng quốc gia: 22.000.000 đồng.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy tính theo số sản phẩm:

+ Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: 20.000.000 đồng.

+ Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia: 10.000.000 đồng.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia dự án đề nghị liên hệ phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đăng ký các nội dung hỗ trợ, địa chỉ: 18 Trần Phú – TP Đà Lạt, điện thoại: 0633.532247, Fax: 0633.827508, email: pqltccl@lamdong.gov.vn.

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng