Tin mới

Kết quả dự án nâng cao năng suất chất lượng năm 2017 và triển khai dự án năm 2018

04/08/2018

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả như sau:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện thông báo dự án nâng cao năng suất chất lượng đến 227 doanh nghiệp trong tỉnh. Tiếp nhận và thực hiện khảo sát 28 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án năng suất chất lượng. Ban điều hành dự án năng suất chất lượng đã xem xét và thông qua 22/25 đề cương hệ thống quản lý (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, ISO 9001, GlobalGAP, GACP, 4C, Halal, tiêu chuẩn hữu cơ EU&USDA/NOP, thương mại công bằng), công cụ (5S) .

Hỗ trợ 08 doanh nghiệp áp dụng 08 hệ thống quản lý và 01 công cụ cải tiến; chứng nhận hợp chuẩn cho 02 sản phẩm, chứng nhận hợp quy cho 01 sản phẩm, xây dựng 03 tiêu chuẩn cơ sở với tổng số tiền 542.000.000 đồng. Việc hỗ trợ một phần kinh phí này đã khuyến khích doanh nghiệp có thêm động lực để áp dụng các hệ thống, công cụ nhằm cải tiến năng suất chất lượng.

Tổ chức 11 lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho 540 lượt người tham dự. Tổ chức 01 hội nghị “Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương và hướng dẫn truy suất nguồn gốc sản phẩm”, 01 hội thảo “Xây dựng tiêu chuẩn hữu cơ cho sản phẩm trồng trọt” cho 145 lượt người/76 đơn vị tham dự. Qua các lớp tập huấn doanh nghiệp đã nắm các kiến thức về kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (như 5S, Lean 6 sigma), các hệ thống quản lý tiên tiến (như ISO 9001:2015, ISO 17025:2005…) để triển khai áp dụng vào thực tế công việc của mình.

Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thực hiện 01 tọa đàm, 02 phóng sự về dự án nâng cao năng suất chất lượng. Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp có thêm thông tin về dự án, các Sở ngành cùng phối hợp để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng và hiệu quả hơn.

Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 15 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn 02 sản phẩm, chứng nhận hợp quy 10 sản phẩm. Trong đó đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, đào tạo để doanh nghiệp tăng cường áp dụng các công cụ cải tiến (như 5S, kaizen, quản lý tinh gọn, 7 công cụ kiểm soát chất lượng…); vì đây là các công cụ dễ triển khai, không mất nhiều kinh phí khi áp dụng, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa của tỉnh.

Đồng thời trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn với các nội dung cụ thể sau:

Stt

Nội dung lớp tập huấn

Thời gian dự kiến

1

Đánh giá nội bộ hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP

3/2018

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

4/2018

3

Đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp

5/2018

4

Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong quản lý hoạt động nhóm

5/2018

5

Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

6/2018

6

Xây dựng và áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

7/2018

7

Xây dựng văn hóa tổ chức cho doanh nghiệp

8/2018

8

Phương pháp nhận dạng và loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp

9/2018

9

Quản lý và cải tiến trong sản xuất - 10 công cụ cơ bản và nâng cao

10/2018

10

Bố trí mặt bằng phân xưởng sản xuất

11/2018

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia dự án năng suất chất lượng năm 2018, xin đăng ký về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, địa chỉ 18 Trần Phú, dl, Lâm Đồng. Số điện thoại: 0263.3532247, fax: 0263.3822580, email: pqltccl@lamdong.gov.vn