Tin mới

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương phục vụ phát triển kinh tế

16/01/2019

Hoạt động đo lường ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhân kỷ niệm 69 năm Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/01/1950 – 20/01/2019),  chủ đề năm nay được đưa ra là “Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệpViệt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” được đưa ra để thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Mục tiêu hướng đến là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường, thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Trong những năm qua, hoạt động đo lường được triển khai khá hiệu quả tại Lâm Đồng, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Kết quả ghi nhận trên tất cả các mặt như:

- Công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền được chú trọng. Đã phổ biến tuyên truyền các văn bản văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành liên quan trong lĩnh vực đo lường.

 - Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị được quan tâm. Đã đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiểm định, hiệu chuẩn đo lường; đầu tư trang thiết bị, chuẩn đo lường phục vụ công tác kiểm định và mở rộng các lĩnh vực được chỉ định; trang bị một số cân đối chứng tại các chợ, các trung tâm thương mại lớn để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân.

  - Hiện nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã và đang rà soát và cập nhật khoảng 528.702 phương tiện đo đang được sử dụng trên toàn tỉnh, với 31/59 loại phương tiện đo trong danh mục phương tiện đo nhóm 2, là các phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định.

- Chủ trì, phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế  - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, tiến hành kiểm tra, thanh tra: Các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG, mũ bảo hiểm, thiết bị điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, hàng đóng gói sẵn, vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh két sắt, rượu. Các trường hợp vi phạm đã được xử lý kịp thời.

Nhìn chung, hoạt động quản lý phương tiện đo trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo công bằng, hạn chế tình trạng gian lận về đo lường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên cho đến nay hoạt động quản lý đo lường đối với một số phương tiện đo gặp nhiều khó khăn đó là vẫn còn tình trạng gian lận về đo lường trong kinh doanh bán lẻ; còn một lượng không nhỏ cân thông dụng các loại sử dụng trong kinh doanh, buôn bán nhỏ ở các chợ tại một số địa phương chưa được kiểm định định kỳ theo quy định; các tổ chức kiểm định tại địa phương chưa đủ năng lực để thực hiện kiểm định một số phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, trong các lĩnh vực đo nhiệt độ, đo hóa lý, đo điện - điện từ, âm thanh, rung động, quang học. Nguồn lực cho công tác quản lý còn hạn chế chưa đáp ứng kịp thời.

Để nâng cao chất lượng công tác chất lượng quản lý, đẩy lùi tình trạng gian lận và hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cáo chất lượng cạnh tranh và hội nhập, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh cần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp sau đây:

 Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đo lường bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn để các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường, thực hiện kiểm định phương tiện đo đúng quy định, sử dụng phương tiện đo đúng mục đích, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất kinh doanh.

 Thứ hai: Nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin, bảo đảm có đầy đủ thông tin về các loại phương tiện đo đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

            Thứ ba: Tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND cấp huyện  trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường, tổ chức/ phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định, nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa của UBND cấp huyện và Ban Quản lý các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đo lường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội.

            Thứ tư: khảo sát các doanh nghiệp về hoạt động đo lường, tình hình sử dụng, quản lý phương tiện đo, sau đó có biện pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng cạnh tranh và hội nhập.