Tin mới

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

22/02/2019

1.    Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018

Thực hiện các quy định quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, trong năm 2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 155 đơn vị kinh doanh về thiết bị điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, xăng dầu, LPG, mũ bảo hiểm, hàng đóng gói sẵn, vàng trang sức mỹ nghệ. Lấy 12 mẫu (04 mẫu đồ chơi trẻ em, 03 mẫu xăng E5, 02 mẫu xăng RON 95, 01 mẫu dầu, 01 mẫu LPG) để kiểm tra chất lượng, kết quả có 01 mẫu không đạt chất lượng. Qua kiểm tra phát hiện 09 trường hợp vi phạm về đo lường, nhãn hàng hóa, lưu hồ sơ chất lượng chưa đầy đủ. Chi cục đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông, cảnh cáo, yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục và xử phạt hành chính 02 đơn vị vi phạm về đo lường, chất lượng với số tiền là 2.070.000 đồng.  

Bên cạnh đó, Chi cục đã phối hợp, tham gia các đoàn thanh, kiểm tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế, Công an tỉnh chủ trì, tiến hành thanh kiểm tra 114 đơn vị kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm và sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Lấy 02 mẫu (01 mẫu mũ bảo hiểm, 01 mẫu thiết bị điện, điện tử) để kiểm tra chất lượng, kết quả các mẫu đạt yêu cầu. Qua các đợt thanh, kiểm tra đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm về nhãn hàng hoá, sử dụng phương tiện đo hết hiệu lực kiểm định và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 94.000.000 đồng, truy thu số tiền thu lợi bất chính là 3.593.630 đồng.

Ngoài ra, trong năm 2018 Chi cục đã tổ chức mua 89 mẫu dầu nhớt, xăng dầu, mũ bảo hiểm, nông sản, hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường để khảo sát đánh giá về đo lường, chất lượng. Kết quả 01 mẫu xăng, 07 mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng và 03 mẫu không đạt yêu cầu về đo lường. Chi cục đã căn cứ kết quả khảo sát để tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh lại hoạt động của các đơn vị.

Thông qua các đợt thanh, kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật trong kinh doanh; chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường có chiều hướng ổn định hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của nhà nước như: Chưa lưu giữ hồ sơ chất lượng; ghi nhãn không đúng theo quy định; lượng của hàng đóng gói sẵn chưa đóng đủ theo quy định; sử dụng phương tiện đo đã hết hiệu lực kiểm định; một số hàng hoá kém chất lượng vẫn còn lưu thông trên thị trường. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, cảnh cáo, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định và các cơ quan có thẩm quyền đã xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

2.    Kế hoạch hoạt động năm 2019

Thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung chỉ kiểm tra theo kế hoạch một lần đối với mỗi doanh nghiệp trong một năm và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tránh sự chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra giữa các ngành, ngày 10/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên năm 2019. Trong đó, UBND phân công Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 183 doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra, Chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thanh, kiểm tra năm 2019, trong đó dự kiến sẽ tiến hành thanh, kiểm tra 130 doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, thiết bị điện - điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, khí dầu mỏ hoá lỏng, hàng đóng gói sẵn, sử dụng phương tiện đo,… Đồng thời, Chi cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất các sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Chi cục sẽ thường xuyên mua mẫu xăng, dầu, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, mũ bảo hiểm,… để khảo sát nắm bắt tình hình về đo lường, chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá đang lưu thông trên địa bàn tỉnh, từ đó có các biện pháp quản lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao nhận thức hơn nữa về các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần xem xét kỹ thông tin trên nhãn hàng hoá và dấu hợp quy CR khi lựa chọn sản phẩm, hàng hoá để đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân.