Cơ cấu tổ chức 10/01/2017 In trang

Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm: 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp.

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp;
2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng;
3. Phòng Quản lý Đo lường;
4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Email

Di động

Cơ quan

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1

Lê Đức Thọ

Chi cục trưởng

0908 898 935

3547 676

thold@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

0913 724 034

3827 299

nvlamkddl@yahoo.com.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1

Nguyễn Ðức Quang

Trưởng phòng

0984 420 268

3822 580

nguyenhuuducquang6@gmail.com

2

Nghiêm Thị Lộc

Văn thư - Thủ quỹ

0912 798 060

nghiemlocktk5@gmail.com

3

Mai Thị Thanh Huyền

Kế toán

038 757 1642

huyenmtt@gmail.com

4

Võ Nguyên Kha

Lái xe

034 969 2938

 

5

Nguyễn Mạnh Cường

Bảo vệ

0933 217 449

 

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1

Nguyễn Tú Uyên

Trưởng phòng

0908 392 210

3532 247

uyennt@lamdong.gov.vn

2

Dương Thị Lệ Quyên

Phó phòng

0988 434 309

dtlquyen82@gmail.com

3

Hà Minh Lương

Chuyên viên

0975 886 794

minhluongdalat@gmail.com

4

Hồ Quốc Thanh

Chuyên viên

 0979 049 085

thanhkttdcld@yahoo.com

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

1

Đoàn Sỹ Lâm

Chuyên viên

0979 067 882

3837 074

doansylam.sl@gmail.com

2

Lê Hoàng Long

Chuyên viên

0912 012 791

longhoangdalat@gmail.com

Lượt xem: 252