Hoạt động kiểm tra

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và đo lường tháng 05/2020 13/11/2020 In trang

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020; thực hiện Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và đo lường. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020. Kết quả cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: số cơ sở được kiểm tra là 10/12 cơ sở theo kế hoạch. Số cơ sở không kiểm tra là 02 cơ sở, cụ thể: Đoàn không tiến hành kiểm tra do 01 cơ sở có báo cáo Sở KH&CN tạm ngưng hoạt động máy X-quang số 597/PHCN-TCHC ngày 25/11/2019 và 01 cơ sở không sử dụng thiết bị X-quang.

- Trong lĩnh vực đo lường: số cơ sở được kiểm tra là 11/12 cơ sở theo kế hoạch. Số cơ sở không kiểm tra là 01 cơ sở, cụ thể: Đoàn không tiến hành kiểm tra do 01 cơ sở  mới được thành lập, đang kiện toàn bộ máy tổ chức nên chưa sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 trong y tế.

Việc chấp hành các quy định về năng lượng nguyên tử

- Hồ sơ xin cấp phép: 100% cơ sở thực hiện đúng theo quy định.

- Hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 100% cơ sở thực hiện việc gia hạn chứng chỉ nhân viên bức xạ theo đúng thời hạn quy định.

- Hồ sơ kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ: 9/10 cơ sở (tỷ lệ 90%) thực hiện việc kiểm xạ nơi làm việc của nhân viên bức xạ.

- Hồ sơ tài liệu kỹ thuật X-quang; kiểm tra định kỳ hàng năm của từng máy X-quang: 10/12 cơ sở thực hiện nghiêm túc việc kiểm định định kỳ thiết bị 02 năm/1 lần đối với thiết bị X – quang.

- Hồ sơ liều kế từng cá nhân: 100% cơ sở đều trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên làm công tác bức xạ. Hầu hết cơ sở tuân thủ việc đọc liều kế cá nhân 03 tháng 01 lần và kết quả đều nằm trong phạm vi giới hạn cho phép.

- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ hàng năm của nhân viên bức xạ: 100% cơ sở đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 năm/01 lần và lưu hồ sơ sức khỏe cho nhân viên làm công tác bức xạ. Các nhân viên được theo dõi sức khỏe định kỳ đều không bị ảnh hưởng về sức khỏe do bức xạ gây ra.

- Hồ sơ về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: 100% cơ sở đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ tại cơ sở và đã được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phê duyệt.

- Các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ (nhật ký theo dõi, vận hành máy, nội quy an toàn bức xạ, quy trình vận hành máy, biển cảnh báo, đèn cảnh báo,…): Các cơ sở qua kiểm tra đều tuân thủ nghiêm túc các quy định về chỉ dẫn an toàn, cảnh báo bức xạ, nội quy an toàn bức xạ, nhật ký theo dõi, quy trình vận hành thiết bị,…

- Hồ sơ đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ: 100% nhân viên và người phụ trách an toàn bức xạ tại 12 cơ sở đều được đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế.

Việc chấp hành các quy định về đo lường

Hầu hết các cơ sở được kiểm tra (11/12 cơ sở) đã thực hiện đúng quy định pháp luật về đo lường

Đánh giá chung

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế TP.Bảo Lộc, Đà Lạt; nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra, chấp hành đúng thời gian và đối tượng kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, hầu hết các cơ sở chấp hành tốt Luật Năng lượng nguyên tử và đo lường, cụ thể:

- Kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 trong y tế: 11/11 cơ sở (đạt 100%)

- Khai báo, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán y tế: 10/10 cơ sở (đạt 100%);

- Kiểm xạ tại nơi làm việc của nhân viên bức xạ: 9/10 cơ sở (đạt 90%);

- Kiểm định định kỳ thiết bị X - quang:  8/10 cơ sở (đạt 80%);

- Trang bị liều kế cá nhân cho phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ: 10/10 nhân viên bức xạ (đạt 100%);

- Đọc liều kế cá nhân định kỳ 3 tháng/lần: 10/10 nhân viên bức xạ (đạt 100%);

- Các biện pháp đảm bảo ATBX khác (nhật ký theo dõi, nội quy ATBX, quy trình vận hành máy,…: 10/10 cơ sở (đạt 100%);

- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở: 10/10 cơ sở (đạt 100%).

Đối với một số cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và lưu giữ hồ sơ kiểm định chưa đầy đủ; Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở thực hiện đầy đủ và kịp thời hơn.                                                                                                                                                                Nguyễn Văn Lâm

                                                                       Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng

Lượt xem: 196