Hoạt động kiểm tra

Công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng,ghi nhãn hàng hóa đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2018 đến nay Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 28/QĐ-TĐC ngày 23/02/2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2021 Xem thêm
Trong thời gian qua, tình hình gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng pha trộn, tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất lượng đã xảy ra tại một số tỉnh thành trong cả nước Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, trong đó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được giao kiểm tra 154 doanh nghiệp Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020; thực hiện Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và đo lường. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng ban hành Quyết định số 101/QĐ-TĐC của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng ngày 11/5/2020 về việc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa Xem thêm