Bài thông tin về đo lường 27/01/2021 In trang
Năm 2020 Hoạt động đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm vụ đề ra như:
- Chi cục đã phối hợp với các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố và Sở Công thương rà soát, cập nhật, báo cáo kết quả danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý, thường xuyên khảo sát lấy các mẫu xăng, dầu, dầu nhờn và mẫu hàng đóng gói sẵn để đánh giá về đo lường, chất lượng.
- Đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cán bộ cấp huyện, xã” với 110 lượt tham gia; Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp quy về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, với hơn 80 lượt người tham gia. Bên cạnh đó Chi cục đã đẩy mạnh công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, kịp thời nâng cao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Hoạt động đo lường pháp quyền được tăng cường, đã quản lý được các loại phương tiện đo đang sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động quản lý đo lường pháp quyền, đôn đốc nhắc nhở và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai lỗi trong việc sử dụng phương tiện đo trong địa bàn toàn tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch. Thông qua công tác thanh kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm đúng theo các quy định của pháp luật. Qua đó đã giúp cho các cơ sở có ý thức chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế./.
Lượt xem: 334

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.