Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Quản lý, giám sát và kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về kiểm định phương tiện đo 06 tổ chức kiểm định phương tiện đo được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định khả năng, cơ bản các đơn vị này đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước đối với đơn vị được chỉ định khả năng kiểm định. Xem thêm
Năm 2020 Hoạt động đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm vụ đề ra Xem thêm
Năm 2020 Hoạt động đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm vụ đề ra như: Xem thêm
Hoạt động đo lường có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực g Xem thêm