Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng năm 2020 25/02/2021 In trang

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương, năm 2020 Chi cục tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong năm 2020, Chi cục TĐC Lâm Đồng tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Quản lý, giám sát và kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về kiểm định phương tiện đo 06 tổ chức kiểm định phương tiện đo được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định khả năng, cơ bản các đơn vị này đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước đối với đơn vị được chỉ định khả năng kiểm định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 chấp hành và thực hiện tốt các quy định của nhà nước nhằm phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong năm 2020, Chi cục đã xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, xăng, dầu, taximet với số tiền 39.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường tổ chức mạng lưới kiểm định phương tiện đo hiệu quả, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm định. Đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức trong lĩnh vực quản lý. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường.

  Lê Hoàng Long

Lượt xem: 417