Tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018” 13/10/2020 In trang

Thực hiện Kế hoạch năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018”.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 23/11/2020 đến ngày 26/11/2020 với sự tham gia của gần 30 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

            Mục tiêu: Lớp tập huấn sẽ giúp cho các học viên nắm được quy trình đánh giá, hiểu được trách nhiệm và quyền hạn của đánh giá viên nội bộ và có đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại đơn vị.

          Lợi ích: Giúp học viên hiểu được lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ, đây là cơ hội để doanh nghiệp cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp.

          Tại lớp học, giảng viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trình bày các nội dung gồm: Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018; khái niệm và yêu cầu liên quan đến hoạt động đánh giá; quá trình đánh giá; thực hành kỹ năng đánh giá và báo cáo đánh giá.

Qua lớp tập huấn này, các học viên nắm được quy trình đánh giá và cách thức thực hiện các bước trong quy trình đánh giá Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các kỹ năng toàn diện về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật quản lý, thực hành cần thiết cho việc phân tích mối nguy, biện pháp ngăn ngừa các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP, từ đó có thể tự đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018 tại đơn vị.

Lượt xem: 219