Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 9/2020 (38 tin) 13/09/2020 In trang

Quốc gia: ARGENTINA

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm điện hạ thế sản phẩm theo dõi Covid-19

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/404, ngày 14 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban Thư ký Chính sách Thị trường Nội địa

- Focotc@produccion.gob.ar

- http://www.puntofocal.gob.ar

- http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/notific

3. Mô tả nội dung: Nghị quyết được thông báo về khung thời gian cho các hệ thống giám sát và tất cả các hồ sơ giám sát đã được cấp chứng chỉ và theo đơn đặt hàng trước ngày 01 tháng 10 năm 2020. Để áp dụng cho lợi ích nêu trên, các tổ chức chứng nhận kỹ thuật phải nộp đơn cho Ban Thư ký Chính sách Thị trường Nội địa thông qua hình thức từ xa.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe được công bố do dịch tễ học Covid-19; thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ động thực vật cuộc sống hoặc sức khỏe.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: ẤN ĐỘ

Sản phẩm điều chỉnh:  Thực phẩm hữu cơ

1. Thông báo số: G/TBT/N/IND/170, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ.

- FDA Bhawan, Đường Kotla

- New Delhi-110002, Ấn Độ

- ĐT: + (011) 23237419

- Fax: + (011) 23220994

- Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in

- Trang web: http: //www.fssai.gov.in

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định chi tiết về việc miễn trừ cho nhà cung cấp hoặc nhà phân phối trung gian thực phẩm hữu cơ từ nhà sản xuất nhỏ lẻ ban đầu hoặc tổ chức sản xuất và bán nó cho đến người tiêu dùng trực tiếp cuối cùng và các điều khoản cho các sản phẩm chuyển đổi.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ đề xuất miễn trừ các quy định của hệ thống được đề cập trong quy định của thực phẩm về an toàn và tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ dành cho nhà cung cấp hoặc nhà phân phổi trung gian thực phẩm hữu cơ từ nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất nhỏ ban đầu hoặc tổ chức sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Nó cũng chỉ rõ các điều khoản cho trong các sản phẩm chuyển đổi khác.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: AI CẬP

Sản phẩm điều chỉnh: Cơ quan chứng nhận cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/EGY/267, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA)

- 110 Kasr Alaini Street, Cairo, Ai Cập.

- ĐT: 27933493, 27933497

- Fax: 27933496

- Email: info@nfsa.gov.eg

3. Mô tả nội dung: Quyết định này quy định về thủ tục đăng ký tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) với Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA). Các thủ tục pháp lý được quy định trong Quyết định này nhằm mục đích nâng cao uy tín trong việc sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Quy định nhằm đối phó với các hành vi bất hợp pháp trong việc phát hành những chứng chỉ đó để đạt được niềm tin của tất cả các bên liên quan và nâng cao người tiêu dùng niềm tin vào sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm có sẵn trên thị trường và hỗ trợ khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thực phẩm của Ai Cập để tiếp cận thị trường toàn cầu.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 10 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 18 tháng 2 năm 2021

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Sản phẩm điều chỉnh: Nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm thực phẩm cuối cùng phải kiểm tra

1. Thông báo số: G/TBT/N/EGY/268, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA)

- 110 Kasr Alaini Street, Cairo, Ai Cập.

- ĐT: 27933493, 27933497

- Fax: 27933496

- Email: info@nfsa.gov.eg

3. Mô tả nội dung: Dựa trên các nguyên tắc phân tích rủi ro và ứng phó với COVID-19 quyết định này quy định giảm tạm thời tỷ lệ lô hàng của thực phẩm nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm cuối cùng phải kiểm tra là 25%.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 26 tháng 7 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 14 tháng 8 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Sản phẩm điều chỉnh: Chứng nhận kiểm tra và hợp quy cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu

1. Thông báo số: G/TBT/N/EGY/269, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA)

- 110 Kasr Alaini Street, Cairo, Ai Cập.

- ĐT: 27933493, 27933497

- Fax: 27933496

- Email: info@nfsa.gov.eg

3. Mô tả nội dung: Quyết định này thiết lập một cơ chế để đăng ký đánh giá sự phù hợp cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm định và hợp quy đối với thực phẩm lô hàng nhập khẩu vào Ai Cập. Quyết định này tổ chức các yêu cầu đăng ký các thủ tục, việc thực thi nghĩa vụ kỹ thuật và tài chính của sự đánh giá phù hợp của các cơ quan cần thiết để tiến hành kiểm tra hợp lệ trước khi giao hàng. Hơn nữa, quyết định này cho phép Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) ký kết các Hiệp định và Biên bản Ghi nhớ với Quốc tế và Các cơ quan và chính quyền khu vực về việc thừa nhận lẫn nhau về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm để cung cấp mức độ bảo vệ cần thiết. Biện pháp này sẽ giảm thời gian kiểm tra ở biên giới và đẩy nhanh việc giải phóng thời gian của lô hàng thực phẩm nhập khẩu vào Ai Cập, đồng thời đảm bảo uy tín trong việc phát hành chứng chỉ. Đáng nói là quyết định này tuân thủ các Nguyên tắc quốc tế và hướng dẫn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 29 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 17 tháng 02 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Sản phẩm điều chỉnh: Xuất khẩu lương thực

1. Thông báo số: G/TBT/N/EGY/270, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA)

- 110 Kasr Alaini Street, Cairo, Ai Cập.

- ĐT: 27933493, 27933497

- Fax: 27933496

- Email: info@nfsa.gov.eg

3. Mô tả nội dung: Quyết định này quy định về Giấy chứng nhận hợp lệ do Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA), theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong nước nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu các lô hàng thực phẩm ở dạng và định dạng theo thỏa thuận và phù hợp với các quy tắc và thủ tục được quy định. Có thể xác minh mức độ mà các lô hàng thực phẩm xuất khẩu đáp ứng an toàn thực phẩm yêu cầu của các nước nhập khẩu. Mục đích của Quyết định này là đơn giản hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận hợp lệ xuất khẩu và các tài liệu liên quan và để ngăn chặn việc sử dụng các chứng chỉ gian lận. Ngoài ra, nó xúc tiến quá trình thông quan đồng thời đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu. Chứng nhận hoạt động như một sự đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu của Ai Cập tuân thủ với các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng tại quốc gia đến và tuân thủ các Nguyên tắc quốc tế.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện buôn bán.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 29 tháng 01 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 18 tháng 02 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Quốc gia: CHI LÊ

Sản phẩm điều chỉnh: Nguồn điện bên ngoài cho máy tính, bộ sạc máy tính bảng và bộ sạc điện thoại di động

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHL/532, ngày 14 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Điện lực và Nhiên liệu.

3. Mô tả nội dung: Giao thức này thiết lập thủ tục cho chứng nhận cho các nguồn điện bên ngoài cho máy tính, bộ sạc máy tính bảng và bộ sạc điện thoại di động (đã chuyển nguồn)

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Thời hạn nộp: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm dược phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHL/531, ngày 8 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế

- Teatinos 180, tầng 11

- ĐT: (+56) 2 2827 5250

- Fax: (+56) 2 2380 9494

- Email: tbt_Chile@subrei.gob.cl

- https://www.minsal.cl/consultas-publicas-vigentes/

3. Mô tả nội dung: Mục đích nhằm đơn giản hóa các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính đăng ký vệ sinh dược phẩm đối với sử dụng con người ở Chile và đối phó với việc chứng minh tương đương trị liệu.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 21 tháng 8 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 21 tháng 8 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ĐAN MẠCH

Sản phẩm điều chỉnh: Yêu cầu an toàn đối với đồ chơi

1. Thông báo số: G/TBT/N/DNK/103, ngày 14 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Công nghệ An toàn Đan Mạch

- Esbjerg Brygge 30, DK - 6700 Esbjerg

- Điện thoại: +4533732000

- Email: sik@sik.dk

- www.sik.dk

3. Mô tả nội dung: Điều lệnh thực hiện Chỉ thị về an toàn các yêu cầu đối với đồ chơi về giá trị giới hạn cho tương ứng với nhôm và fomanđehit. Đưa ra các yêu cầu đối với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối là đặt một sản phẩm đồ chơi trên thị trường hoặc cung cấp nó trên thị trường. Ngoài ra, các yêu cầu an toàn và giá trị giới hạn hóa chất mà một sản phẩm đồ chơi phải tuân theo được xác định. Sắc lệnh cũng quy định các yêu cầu về ngôn ngữ liên quan trao đổi với cơ quan kiểm soát và quy định các biện pháp trừng phạt đối với các hành vi vi phạm các quy tắc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của lệnh hành pháp là thực hiện Chỉ thị 2009/48 với những sửa đổi gần đây đối với Chỉ thị 2019/1922/EU và Chỉ thị 2019/299/EU.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 03 tháng 12 năm 2020.

Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/922, ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28159, Hàn Quốc.

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Số fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Quy tắc thực thi của Đạo luật về thiết bị y tế cho những mục đích:

- Điều chỉnh các khoản phí như giấy phép và kiểm tra thiết bị y tế theo tỷ lệ lạm phát.

- Tăng cường nhân sự cho các cuộc đánh giá chuyên môn để đáp ứng với sự gia tăng số lượng sản phẩm công nghệ cao.

- Sửa đổi các quy định về phí phê duyệt và đánh giá trang thiết bị y tế để xúc tiến quá trình phê duyệt và xem xét.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hạn chế các sai sót trong đánh giá trang thiết bị y.

5. Ngày đề xuất thông qua: Được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm sử dụng bao bì

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/919, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường.

- 11, Doum 6-ro, Sejong, 30103, Hàn Quốc

- ĐT: (+82) 44 201 7346

- Fax: (+82) 44 201 7351

- E-mail: khj10040@korea.kr

- Trang web: http://www.me.go.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi "Đạo luật về khuyến khích tiết kiệm và tái chế tài nguyên". Những thay đổi chính được đề xuất là: Ghi nhãn bắt buộc của vật liệu và phương pháp đóng gói (bao gồm cả tỷ lệ không gian của bao bì và số lượng bao bì) trên bề mặt bao bì. Trong trường hợp không tuân thủ, sẽ bị phạt tiền. Hàng năm, đều đặn khảo sát và kiểm tra sản phẩm được thực hiện để xác nhận sự tuân thủ và ghi nhãn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cần bắt buộc dán nhãn vật liệu đóng gói và bao bì các phương pháp nhằm làm cho các nhà sản xuất sản phẩm và những người khác giảm thiểu chất thải bao bì bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến bao bì; thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xe du lịch mới và xe thương mại hạng nhẹ mới

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/920, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường.

- 11, Doum 6-ro, Sejong, 30103, Hàn Quốc

- ĐT: (+82) 44 201 7346

- Fax: (+82) 44 201 7351

- E-mail: khj10040@korea.kr

- Trang web: http://www.me.go.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi "Thông báo công khai về tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng trung bình của doanh nghiệp, tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính cho phương tiện cơ giới và việc áp dụng và quản lý các tiêu chuẩn. Những thay đổi chính là: Về nền kinh tế nhiên liệu ô tô mới của Hàn Quốc và phát thải khí nhà kính quy định được Bộ Môi trường công bố, đã đưa ra tính toán những cải tiến trong tiết kiệm nhiên liệu của các nhà sản xuất và phát thải khí nhà kính hiệu suất thông qua sự phát triển của các công nghệ có liên quan và quốc tế. Tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu hoặc phát thải khí nhà kính theo cách phù hợp với Điều 2.4 của Hiệp định WTO về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dược phẩm sinh học tiên tiến và sự an toàn của các sản phẩm sinh học tiên tiến

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/921, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28159, Hàn Quốc

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Số fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Quy định về "Sự chấp thuận về dược phẩm sinh học tiên tiến và sự an toàn của các sản phẩm sinh học tiên tiến". Nội dung chính là hỗ trợ các sản phẩm sinh học tiên tiến được thiết lập, các quy định về việc phê duyệt dược phẩm sinh học tiên tiến và quy định về an toàn về các sản phẩm sinh học đã được ban hành để quy định các yêu cầu tài liệu và tiêu chí đánh giá.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 07 tháng 9 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 07 tháng 9 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm điều chỉnh: Chai chứa khí y tế có thể vận chuyển: dấu hiệu nhận biết

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1169, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc xử lý bình khí vận chuyển cho khí y tế. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

- Thêm các khí mới vào bảng khí y tế, đánh dấu chung.

- Yêu cầu mới làmột nhãn đánh dấu phải được dán cho mỗi hình trụ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 1 năm sau khi đăng trên công báo của Israel.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Rau củ ngâm đóng hộp

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1170, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc đối với đồ hộp dưa muối, sửa đổi này loại bỏ dưa chuột khỏi phạm vi của tất cả các đoạn có liên quan khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày sau khi công báo của chính phủ Israel.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm điều chỉnh: Máy dò khói

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1171, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn bắt buộc đối phó với đầu báo khói. Các sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này là sau:

- Thêm vào phạm vi của tiêu chuẩn cũng có máy dò khói như máy dò khói với

loại phát hiện nhiệt bổ sung, loại khói kết hợp, đa kiểu.

- Bổ sung các yêu cầu mới về độ bền của độ nhạy đầu báo khói.

- Bổ sung cho các đầu báo khói có độ bền linh kiện ngắn, hết tuổi thọ yêu cầu tín hiệu.

- Thêm yêu cầu mới cho tín hiệu cảnh báo tần số thấp.

- Bổ sung các yêu cầu mới về lắp đặt thiết bị RF.

- Thêm một yêu cầu mới cho việc đốt bọt.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày sau khi công báo của chính phủ Israel.

Quốc gia: KENYA

Sản phẩm điều chỉnh: Màn chống muỗi không được xử lý

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1020, ngày 16 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Kenya.

- P.O. Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org; Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya quy định các yêu cầu, thử nghiệm phương pháp và lấy mẫu màn chống muỗi chưa qua xử lý.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi tuyên bố bắt buộc bởi các bên liên quan.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 03 tháng 11 năm 2020.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm điều chỉnh:  Sản phẩm hữu cơ: các sản phẩm thực phẩm nói chung

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/746, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Đạo luật này đưa ra các quy định về các nhóm người điều hành vàsửa đổi mô hình của chứng chỉ được cung cấp cho người vận hành hoặc nhóm người điều hành.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Sau khi công bố quy định của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ liên quan đến các yêu cầu đối với các nhà trồng trọt và mô hình chứng chỉ chứng nhận tuân thủ các quy tắc về sản xuất. Lĩnh vực hữu cơ cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý về các quy tắc sẽ áp dụng đối với hai vấn đề này và các nước thành viên EU cần có đủ thời gian để tích hợp các quy tắc trong luật pháp quốc gia EU.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 11 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của

liên minh châu Âu.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh:  Các sản phẩm hữu cơ

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/737, ngày 08 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Giới hạn anilin trong một số vật liệu đồ chơi nhất định, cho cả anilin tự do và anilin tổng số sau khi phân cắt giảm, để tăng sự an toàn cho trẻ em.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, đặc biệt là bảo vệ trẻ em sức khỏe chống lại các chất hóa học độc hại được phân loại là chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho sinh sản; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Quý I năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Quý 3 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: MYANMAR

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm mỹ phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/MMR/4, ngày 23/9/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế và Thể thao.

- SĐT 067-3-403605

- Số fax 067-3-403489

- Email: winwinshwemph@gmail.com

- Trang web: http://www.fda.gov.mm/

3. Mô tả nội dung: Mặt hàng mỹ phẩm phải ghi trên nhãn khi nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Quốc gia: THỤY SĨ

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc cho sinh sản

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHE/249, ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang.

- Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Bern.

- RRM@bag.admin.ch.

- www.bag.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Chất gây ung thư, gây đột biến hoặc chất độc sinh sản, khi giai đoạn chuyển tiếp hết hạn, nó sẽ bị cấm cung cấp.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ công chúng khỏi chất gây ung thư, chất độc gây đột biến hoặc sinh sản; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 10 tháng 11 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 15 tháng 12 năm 2020.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 6 tháng 11 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất và chế phẩm nguy hiểm

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHE/250, ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang.

- Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Bern.

- RRM@bag.admin.ch.

- www.bag.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Các quy định kỹ thuật về phân loại, ghi nhãn và bao bì của các chất và chế phẩm sẽ được cập nhật và thích nghi với kỹ thuật của EU.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Các yêu cầu về an ninh quốc gia, thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác, sự bảo vệ về sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, sự hài hòa, giảm thương mại rào cản và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 10 tháng 11 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 15 tháng 12 năm 2020.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 06 tháng 11 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến và thiết bị đầu cuối viễn thông

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHE/251, ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Truyền thông Liên bang.

- Holzikofenweg 36, 3003 Bern

- tbt@seco.admin.ch.

- www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Pháp lệnh Lắp đặt Viễn thông quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản liên quan đến lắp đặt viễn thông đặt ra bởi Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Quy định các điều kiện để lắp đặt viễn thông trên thị trường Thụy Sĩ, đặc biệt là thiết bị radio. Những thay đổi chính như sau:

- Giới thiệu các định nghĩa mới.

- Làm rõ ngoại lệ đối với thiết bị vô tuyến quân sự.

- Làm rõ ngoại lệ đối với thiết bị vô tuyến điện trên máy bay, đặc biệt là tính đến quy định mới đối với máy bay không người lái.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Pháp lệnh về lắp đặt viễn thông phải được cập nhật và tuân theo bản sửa đổi của Luật Viễn thông Thụy Sĩ và luật mới nhất phát triển trong lĩnh vực máy bay không người lái ở châu Âu.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị viễn thông, thiết bị vô tuyến và thiết bị đầu cuối viễn

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHE/248, ngày 16 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Truyền thông Liên bang.

- Holzikofenweg 36, 3003 Bern

- tbt@seco.admin.ch.

- www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Sắc lệnh của Văn phòng Truyền thông Liên bang Thụy Sĩ về cài đặt viễn thông (OOIT) quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản liên quan đến việc lắp đặt viễn thông do Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ quy định. Nó quy định việc sử dụng các giao diện vô tuyến ở Thụy Sĩ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phải được cập nhật để tuân theo quản lý tần số mới nhất trong Châu Âu, sự hài hòa.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Máy móc thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1465, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, cấu trúc vật liệu, cấu trúc thiết bị và cấu hình và lắp đặt thiết bị an toàn và vệ sinh cho máy móc thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho chế biến thực phẩm máy móc và máy móc đóng gói thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn dinh dưỡng đối với hàng đóng gói sẵn.

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1468, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Y tế Quốc gia.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định việc mô tả và thuyết minh thực phẩm thông tin dinh dưỡng và đặc điểm trên nhãn dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; sự hài hòa; giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống điều khiển tự động phòng cháy chữa cháy.

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1471, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, hệ thống thành phần, yêu cầu, thử nghiệm, quy tắc kiểm tra và nhãn hiệu của hệ thống điều khiển tự động để phòng cháy chữa cháy. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống điều khiển tự động phòng cháy chữa cháy và các thiết bị cấu thành hệ thống được lắp đặt trong xây dựng công nghiệp và dân dụng, bao gồm bộ điều khiển liên kết tự động phòng cháy chữa cháy; thiết bị chữa cháy khí hệ thống con, hệ thống con giám sát máy bơm chữa cháy, hệ thống con giám sát khói và lửa hệ thống phụ phát sóng và điện thoại khẩn cấp; điện khẩn cấp chữa cháy; ngọn lửa điều khiển thiết bị chuyển mạch nguồn và mô-đun; nút vòi chữa cháy, thiết bị hiển thị đồ họa trong phòng điều khiển chữa cháy, v.v.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bàn chải đánh răng và dụng cụ răng miệng.

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1472, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, các yêu cầu và phương pháp thử đối với bàn chải đánh răng và dụng cụ uống. Tiêu chuẩn này là áp dụng cho các yêu cầu kỹ thuật chung về an toàn của bàn chải đánh răng và răng miệng nông cụ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 12 tháng sau khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Vòi phun nước trong hệ thống phun nước tự động

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1473, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Phần này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, kiểm tra quy tắc, hướng dẫn vận hành, đóng gói, vận chuyển và bảo quản vòi phun nước của hệ thống phun tưới tự động. Phần này áp dụng cho vòi phun nước tự động hệ thống phun nước.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các khớp nối và phụ kiện đường ống có rãnh của hệ thống

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1474, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Phần này quy định việc phân loại, chuẩn bị mô hình, yêu cầu, phương pháp kiểm tra, quy tắc kiểm tra, nhãn hiệu, đóng gói, vận chuyển và kho chứa các khớp nối ống có rãnh và phụ kiện của hệ thống phun nước tự động. Phần này được áp dụng cho các khớp nối và phụ kiện đường ống có rãnh trong hệ thống phun nước tự động. Nó có thể tham khảo các khớp nối và phụ kiện đường ống có rãnh trong các hệ thống khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 12 tháng sau khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Lốp xe máy

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1475, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, các yêu cầu, phương pháp và nhãn hiệu kiểm tra lốp xe máy.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Giới hạn tiêu thụ nhiên liệu cho ô tô chở khách cá nhân

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1462, ngày 22 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các giới hạn tiêu thụ nhiên liệu cho cá nhân xe chở khách. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xe M1 có GVW không quá 3500kg có thể chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại xe chỉ sử dụng nhiên liệu khí hoặc nhiên liệu làm từ cồn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chai chứa khí

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1458, ngày 08 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org

3. Nội dung mô tả: Để đảm bảo bình gas hoạt động an toàn, hãy ngăn chặn giảm thiểu số vụ tai nạn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, Quy định Giám sát về Công nghệ An toàn cho Xi lanh khí quy định vật liệu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm kiểu loại, kiểm tra giám sát, phụ kiện, nạp và sử dụng và kiểm tra định kỳ xi lanh được sử dụng trong lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong phạm vi Danh mục Thiết bị Đặc biệt, trong phù hợp với Luật An toàn Thiết bị Đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đặc biệt Quy định Giám sát An toàn Thiết bị và các luật khác có liên quan và các quy định. Quy định giám sát về công nghệ an toàn của xi lanh khí được soạn thảo để kiểm tra các quy định liên quan.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UKRAINE

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn năng lượng cho tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/173, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp.

- http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thiết lập các yêu cầu đối với việc ghi nhãn và cung cấp thông tin sản phẩm bổ sung về chuyên môn tủ bảo quản lạnh, bao gồm cả những tủ được bán để làm lạnh thực phẩm và thức ăn gia súc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Việc dán nhãn năng lượng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về mức độ tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm năng lượng khác và các tài nguyên thiết yếu khác, cũng như thông tin bổ sung, cho phép người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhất; thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày công bố.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị thông gió khu dân cư

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/174, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp.

- http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật dán nhãn năng lượng yêu cầu đối với các đơn vị thông gió khu dân cư.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Việc dán nhãn năng lượng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về mức độ tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm năng lượng khác và các tài nguyên thiết yếu khác, cũng như thông tin bổ sung, cho phép người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhất; thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày công bố.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị thông gió khu dân cư

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/175, ngày 23 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp.

- http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Luật Ukraine "Về sửa đổi một số lập pháp của Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hài hòa với các yêu cầu của luật pháp EU", quy định các sửa đổi đối với Luật pháp của Ukraine "Về các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về chất lượng và an toàn thực phẩm", "Về thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm thực phẩm", "Về sự kiểm soát của nhà nước đối với việc tuân thủ pháp luật về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phụ phẩm động vật, sức khỏe và phúc lợi động vật", "Trên các nguyên tắc cơ bản về luật chăm sóc sức khỏe của Ukraine "bằng cách bổ sung các điều khoản liên quan đến thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, những sửa đổi đó liên quan đến các điều khoản của các loại sản phẩm thức ăn cho trẻ em và định nghĩa của chúng phù hợp với mục đích và thành phần, yêu cầu đối với em bé sản phẩm thực phẩm, yêu cầu thông tin về thực phẩm trẻ em, yêu cầu ghi nhãn, v.v. Dự thảo Luật này cũng được thông báo theo các tiêu chuẩn của Hiệp định SPS.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Việc thông qua Luật của Ukraine sẽ góp phần điều chỉnh lập pháp vấn đề sản xuất, lưu thông, ghi nhãn, quảng cáo thức ăn trẻ em, trách nhiệm vi phạm các yêu cầu đã thiết lập; thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Luật sẽ có hiệu lực sau ngày xuất bản.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/170, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp.

- http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Nghị quyết quy định việc bổ sung ngoại lệ đối với các hạn chế về việc sử dụng một số chất độc hại trong điện và thiết bị điện tử và thiết lập các giới hạn thời gian cụ thể cho việc áp dụng các hạn chế (đối với chì trong hệ thống điều khiển động cơ điện và điện tử, cũng như đối với cảm biến hàn, bộ truyền động và bộ điều khiển động cơ, v.v.)

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Kể từ ngày xuất bản chính thức.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: An toàn đồ chơi

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/169, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp.

- http://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định cung cấp việc giảm các giá trị giới hạn đối với

một số hóa chất (crom và nhôm) trong thành phần của đồ chơi và vật liệu được sử dụng trong đồ chơi, cũng như để hạn chế giới hạn formaldehyde trong đồ chơi.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn đồ chơi, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ em; bảo vệ sức khỏe con người hoặc

sự an toàn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày công bố chính thức.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UGANDA

Sản phẩm điều chỉnh: Sách và tờ giấy dành cho học thuật và các mục đích sử dụng liên quan

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1224, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu công nghiệp Bweyogerere, Kampala, Uganda.

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu của sách và các tờ giấy dành cho học thuật và các mục đích sử dụng liên quan.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Phong bì làm bằng giấy

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1224, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu công nghiệp Bweyogerere, Kampala, Uganda.

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Dự thảo Uganda này quy định các chỉ định, yêu cầu, phương pháp thử và lấy mẫu phong bì làm bằng giấy, không chứa bất kỳ thông số kỹ thuật nào về cách đóng chúng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VƯƠNG QUỐC BAHRAIN

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm nicotin điện tử được sử dụng làm thuốc thay thế hoặc thuốc lá truyền thống

1. Thông báo số: G/TBT/N/ BHR/580, ngày 17 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp, Thương mại & Du lịch

- P.O. Hộp 5479

- ĐT: +973 17574881

- Fax: +973 17530730

- E-mail: bsmd@moic.gov.bh

- Trang web: http://www.moic.gov.bh

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này quy định các yêu cầu của nicotine điện tử các sản phẩm được sử dụng thay thế hoặc thuốc lá truyền thống bao gồm:

- Sản phẩm điện tử không chứa thuốc lá (và có thể có hoặc không chứa nicotine) và các gói nạp lại của chúng, ví dụ: hộp đựng chất lỏng điện tử.

- Các sản phẩm thuốc lá đã được làm nóng có chứa thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến) được đốt nóng bởi một thiết bị điện tử (không đốt cháy).

- Chỉ định các yêu cầu nhập khẩu, sản xuất, đóng gói, trưng bày và xử lý, trọng lượng và ghi nhãn giải thích, không bao gồm các sản phẩm được tiêu thụ thông qua ánh sáng và hút bằng đốt hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa nicotine như miếng dán nicotine và các sản phẩm thuốc lá được tiêu thụ bằng đường uống.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng sau khi xuất bản chính thức.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VƯƠNG QUỐC Ả RẬP XÊ ÚT

Sản phẩm điều chỉnh: Da thuộc và da sản xuất

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1142, ngày 17 tháng 9 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út.

- P. O. BOX: 3437 Riyadh 11471

- ĐT: +966 (11) 2529999 Ext: (9070-9061)

- Fax: +966 (11) 4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

3. Mô tả nội dung: Quy định này nêu rõ những điều khoản, định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nghĩa vụ của nhà cung cấp, ghi nhãn, thủ tục đánh giá sự phù hợp, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra thị trường trách nhiệm, vi phạm và hình phạt, quy tắc chung, quy tắc chuyển tiếp.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người;

bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: 07 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 07 tháng 6 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Lượt xem: 314