Tin tức sự kiện

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học 20/03/2023 In trang

Ngày 15/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” (QCVN 01:2022/BKHCN) theo Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023, thay thế QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

Đối tượng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Tuy nhiên, Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại nhiên liệu sử dụng trong ngành hàng không và mục đích quốc phòng.

Về lộ trình áp dụng, Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN quy định:

- Kể từ ngày 15/6/2023, sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học sản xuất, pha chế, nhập khẩu và phân phối phải đáp ứng các quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế, nhập khẩu và phân phối xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học áp dụng quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN kể từ ngày 01/02/2023.

- Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng theo Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và QCVN 1:2015/BKHCN hoặc theo QCVN 01:2022/BKHCN đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/6/2023. Các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và lưu thông trên thị trường trước ngày 15/6/2023 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến ngày 15/6/2024.

Một số điểm mới về quy định kỹ thuật của QCVN 01:2022/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mới về các chỉ tiêu ở mức 5 đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen.

Đối với xăng: Quy chuẩn quy định chỉ tiêu hàm lượng chì không lớn hơn 0.005 g/L từ mức 2 đến mức 5 cho các loại xăng có chỉ số octan (RON) 90/92/95/97, quy định thêm chỉ tiêu nước tự do là không được có trong xăng không chì và xăng E5. Quy chuẩn này bãi bỏ chỉ tiêu về ngoại quan cho các sản phẩm xăng.

Đối với nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5, quy chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) vào mùa hè là +12oC và mùa đông là +3oC; bổ sung thêm chỉ tiêu tạp chất dạng hạt không lớn hơn 10 mg/L từ mức 2 đến mức 5. Các sản phẩm xăng theo quy chuẩn có chứa hợp chất oxygenat như là phụ gia thì hàm lượng các hợp chất oxygenat phải tuân thủ quy định trong Bảng 9 của QCVN 01:2022/BKHCN trong các chỉ tiêu đó có quy định về chỉ tiêu không phát hiện Aceton và Sec-butyl acetat + n-butyl acetat.

Quy chuẩn kỹ thuật này cũng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính, etanol nhiên liệu không biến tính, nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật này, đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính, etanol nhiên liệu không biến tính, nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính, etanol nhiên liệu không biến tính, nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện việc chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật này và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

- Tổ chức, cá nhân phân phối và bán lẻ xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu biến tính, etanol nhiên liệu không biến tính, nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải đảm bảo chất lượng phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

Lượt xem: 43

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.