Văn bản

143/QĐ-SKHCN
27/09/2016
Võ Thị Hảo
Ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phâm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”
Sở KHCN Lâm Đồng
Quyết định
Dự án năng suất chất lượng
Còn hiệu lực

Xem trong file đính kèm