Văn bản

153/QĐ-TĐC
09/07/2020
Lê Đức Thọ
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
Không xác định
Quyết định
Khác
Còn hiệu lực

Xem trong file đính kèm