Văn bản

80/QĐ-TĐC
21/05/2021
Lê Đức Thọ
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
Không xác định
Quyết định
Khác
Còn hiệu lực

Xem trong file đính kèm