RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
2105/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết Định 2105/QĐ-UBND Phê Duyệt Các Ngành Hàng, Sản Phẩm Nông Nghiệp Thực Hiện Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Hợp Tác, Liên Kết Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đông
2103/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết Định 2103/QĐ-UBND Ban Hành Bộ Tiêu Chí Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng Giai Đoạn 2018 - 2020
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị Định 98/2018/NĐ-CP Về Chính Sách Khuyến Kích Phát Triển Hợp Tác, Liên Kết Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Nông Nghiệp
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ Thị 12/CT-TTg Về Việc Tiếp Tục Tăng Cường Công Tác Triển Khai Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012
461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết Định 461/QĐ-TTg Phê Duyệt Đề Án Phát Triển 15.000 Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoạt Động Có Hiệu Quả Đến Năm 2020
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
961/QĐ-UBND 04/05/2017 Đề án Phát triển kinh tế hợp tác Tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông Tư 340/2016/TT-BTC về Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giải đoạn 2015- 2020
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, Liên Hiệp Hợp Tác xã, Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dung lao động theo hợp đồng lao động
19/CT-TTg 24/07/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật hợp tác xã
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Hợp Tác xã
03/2014/tt-bkhđt 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
155/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nghị Định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế Hoạch và Đầu tư.
56-KL/TW 21/02/2013 Kết luận về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp Tác Xã
136/2012/TTLT-BTC-BTP 16/08/2012 Thông tư Liên Tịch về Quy Định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và tổ quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.
04/2008/TT-BKH 09/07/2008 Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Tổ hợp tác
151/2007/NĐ-CP 10/10/2007 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Tổ Hợp tác.
13-NQ/TW 18/03/2002 Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Liên kết website