Văn bản

24/2021/QĐ-UBND
13/07/2021
Trần Văn Hiệp
Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
VB QPPL
Quyết định
Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Còn hiệu lực

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng.

Tệp đính kèm

Thông báo

Liên kết website